Algemene voorwaarden

Deelnemende verengingen

Om deel te nemen aan dit evenement dient u lid te zijn of zijn geweest van een van deze korfbalverenigingen uit Limburg of Noord-Brabant

 • Attila
 • De Boemerang
 • De Kanaries
 • KV Den Bosch
 • Deto
 • DKB
 • DOT (O)
 • DSC
 • Eindhoven
 • Elsene
 • Excelsior’54
 • Eymerick
 • Fortuna’68
 • FSC
 • Geldrop
 • Heerlen
 • Jong Brabant
 • Kido’68
 • Klimop (A)
 • Maastricht
 • Mares
 • Mariarade
 • Melmac
 • NKV
 • Odilo
 • OEC
 • OJC’98
 • Oranje Wit (T)
 • Organon
 • Oude Gracht
 • PSV/lifovragen.nl
 • Ready’60
 • RoDeBo
 • Rust Roest
 • RWB
 • SDO (V)
 • Sirene
 • Sportlust
 • Tilburg
 • TOP (O)
 • Trega
 • Volt
 • Wandelbos
 • Wertha

Het bezoeken van het evenement

Artikel 1. Ticket

1.1. Toegang tot het Evenement wordt uitsluitend verkregen op vertoon van een geldig onbeschadigd Ticket. Personen die willen binnentreden kunnen worden verzocht en zijn dan verplicht hun legitimatie te tonen vanwege het controleren op bedoelde leeftijdsgrens (indien van toepassing). Indien de Bezoeker na binnenkomst het Evenement of de locatie daarvan verlaat, verliest het Ticket automatisch zijn geldigheid.

1.2. Personen onder de 18 jaar wordt de toegang tot het Evenement zonder meer geweigerd, tenzij expliciet anderszins bepaald door Organisator (bijvoorbeeld in het geval er een andere legal drinking age gehanteerd wordt), zonder dat de Organisator gehouden is tot restitutie van het bedrag van het Ticket.

1.3. De Tickets zijn en blijven eigendom van de Organisator. Het Ticket geeft de houder recht op het bijwonen van het Evenement. Alleen de houder van het Ticket die het Ticket als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang. Organisator mag ervan uitgaan dat de houder van dit Ticket ook rechthebbende daarop is. Organisator is niet gehouden ten aanzien van geldige Tickets nadere controle te verrichten. De Bezoeker dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de (enig) houder wordt en blijft van het door Organisator dan wel een door Organisator ingeschakeld (voor)verkoopadres verstrekte Ticket.

1.4. Vanaf het moment dat het Ticket aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Ticket. Het Ticket wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

1.5. Organisator behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen Tickets, en de Bezoeker is alsdan verplicht om zich aan het door Organisator gestelde maximum te houden.

1.6. Alleen aanschaf bij de erkende (voor)verkoopadressen of bij Organisator garandeert de geldigheid van het Ticket. De bewijslast dienaangaande rust op de Bezoeker. Het Ticket kan bestaan uit een barcode die via elektronische communicatie (e-mail) aan de Bezoeker wordt verstrekt. Indien de Bezoeker ervoor heeft gekozen het Ticket op deze wijze te ontvangen, dient de Bezoeker ervoor zorg te dragen dat dit Ticket via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. Organisator kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte Ticket, noch de ontvangst van het Ticket garanderen. Het scannen van het Ticket op een mobiele device van Bezoeker geschiedt volledig op eigen risico van Bezoeker. Organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden indien een Ticket niet gescand kan worden en Bezoeker heeft geen recht op restitutie van het bedrag van het Ticket en/of schadevergoeding in dit geval.

1.7. Bij binnenkomst wordt uw naam en ticket gecontroleerd. Indien u niet op de lijst voorkomt, wordt de toegang tot het evenement geweigerd.

Artikel 2. Verbod doorverkoop e.d.

2.1. Het is de Bezoeker verboden de Tickets voor het Evenement op enigerlei wijze (door) te verkopen.

2.2. Bij overtreding door de Bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze Algemene Voorwaarden, is de Organisator gerechtigd het Ticket ongeldig te maken en/of Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren, zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het Ticket (waaronder begrepen servicekosten) aan Organisator, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte Tickets hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.

Artikel 3. Eigen risico / aansprakelijkheid

3.1.. Het betreden van de plaats waar het Evenement plaatsvindt waaronder mede te verstaan de eventuele parkeer- en pendelbussen die worden ingezet om de Bezoeker te vervoeren naar de toegangspoort van het Evenement alsmede het bijwonen van het Evenement geschiedt door de Bezoeker op eigen risico. Organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enige schade welke Bezoeker heeft geleden in dit verband.

3.2. De Bezoeker is er uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het Evenement luide muziek ten gehore wordt gebracht. De Organisator geeft de Bezoekers het advies om het gehoor tijdens het Evenement af en toe rust te gunnen door naar een ruimte te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht en te allen tijde gehoorbescherming te dragen. Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gehoorschade, zichtschade, blindheid en/of ander lichamelijk letsel en/of schade aan goederen, zoals maar niet beperkt tot kleding, al dan niet toegebracht door andere bezoekers van het Evenement.

3.3. Organisator is uitsluitend aansprakelijk voor schade van de Bezoeker die het gevolg is van een aan Organisator toerekenbare tekortkoming. De totale aansprakelijkheid van Organisator is altijd beperkt tot de vergoeding van de redelijke, aantoonbare en directe out-of-pocket schade en kosten van de Bezoeker, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid altijd beperkt is tot het bedrag dat door de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van Organisator zal worden uitgekeerd.

3.4. Aansprakelijkheid van Organisator voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

3.5. De Bezoeker is verplicht om ontstane schade binnen 48 uur na afloop van het Evenement te melden aan Organisator via het e-mailadres zoals beschreven in Artikel 2.2 op straffe van verval van enige aanspraak op schadevergoeding.

3.6. Indien Organisator direct of indirect ondergeschikten, niet-ondergeschikten, hulppersonen, derden en/of andere personen bij de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, is iedere aansprakelijkheid van Organisator ingevolge artikel 6:76 BW, artikel 6:170 BW, artikel 6:171 BW en artikel 6:172 BW uitgesloten en is Organisator niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze personen.

3.7. De Bezoeker zal Organisator vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van schade waarvoor de Bezoeker jegens die derden op grond van de wet aansprakelijk is. De Bezoeker zal aan Organisator iedere schade vergoeden, hierin mede begrepen alle door Organisator gemaakte juridische kosten, die het gevolg mochten zijn van enige aanspraak van die derden.

Artikel 4. Annulering of verschuiving in geval van overmacht

4.1. In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, terreurdreiging, besluit tot afgelasting door het bevoegd gezag, brand, (slechte) weersomstandigheden, uitbraak epidemie etc., heeft de Organisator het recht het Evenement te verschuiven naar een andere datum of een andere locatie of het Evenement te annuleren.

4.2. De Organisator is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door annulering dan wel door verschuiving zoals hierboven vermeld. In geval van verschuiving of annulering van het Evenement als bovenbedoeld, zal de Organisator hieraan op de door haar juist geachte wijze zoveel mogelijk bekendheid geven.
Uitsluitend in geval van volledige annulering, met uitzondering van overmacht in de ruimste zin des woords, zal de Organisator het entreegeld zoals vermeld op het Ticket, maar niet de servicekosten en eventuele gemaakte reis- en verblijfkosten, aan de Bezoeker op zijn verzoek restitueren. Dit geldt indien het toegangsbewijs door Bezoeker is aangeschaft bij de erkende (voor)verkoopadressen van Organisator, en niet indien het Ticket is aangeschaft bij een (door Organisator geautoriseerd) ander verkoop platform, bijvoorbeeld een online ‘secondary ticket’ marktplaats.

4.3. (Gedeeltelijke) Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden binnen een redelijke termijn welke plaatsvindt na de datum van het geannuleerde Evenement, op vertoon door de Bezoeker van een geldig, onbeschadigd Ticket waaruit tevens blijkt dat deze direct door de Bezoeker is gekocht, op en aan de door de Organisator (dan wel de partij die betaling voor het Ticket heeft afgehandeld) aangegeven en bekend te maken wijze middels door haar bekend te maken kanalen.

4.4. Indien het Evenement als gevolg van of in verband met overmacht moet worden geannuleerd nadat het is aangevangen, zal Organisator slechts gehouden zijn tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de prijs van het Ticket welke de Bezoeker via het officiële (voor)verkoopadres heeft betaald. Servicekosten en/of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de Bezoeker aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

4.5. Indien het Evenement als gevolg van overmacht door Organisator wordt verschoven naar een andere datum, blijft het Ticket geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden.